Skarpa insatser inom FRG Norr

FRG från olika kommuner i norra Stockholms län har varit insatta skarpt i en mängd olika krissituationer och "skarpa lägen", och har vid dessa tillfällen visat prov på vilken viktig resurs FRG är för samhället när det gäller. Nedan följer några exempel på insatser i närtid.
 

Samordning av frivilliginsatser regionalt i flyktingkrisen 2015-2016
FRG-are från FRG Norr kallades in oktober 2015-januari 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län för att hjälpa till i samband med den stora belastningen på myndigheter och frivilligorganisationer kring migrationsströmmar i länet. Via Anders Lundin, som fick ett samordnande ansvar, kallades 4 personer med FRG-ansvarigerfarenhet in för att genom en frivilligsamordningsfunktion hjälpa frivilligorganisationer i länet med samordning och samverkan kring de insatser som gjordes på centralstationen och olika boenden för flyktingar. Dessutom byggde man mot årsskiftet upp en ledsagningsfunktion för ensamkommande flyktingbarn där ett 60-tal FRG-are från flera Stockholmskommuner bemannade mötespunkter på Arlanda och Stockholms central för att hänvisa barnen rätt vid vidare transporter.

Insatser vid evakueringsboenden för flyktingar i länet 2015-2016
FRG-are från bland annat Järfälla, Upplands-Bro, Täby-Österåker och Solna-Sundbyberg har under flera månader i olika funktioner bemannat evakueringsboenden för flyktingar i slutet av 2015 och början av 2016. FRG har kallats in på kommunernas uppdrag och haft en mängd funktioner inklusive säkerhet och brandskydd, boendeorganisation, administration, information, omhändertagande av flyktingar, transporter, ledning av andra frivilliga och en mängd andra uppdrag. Man har samarbetat med POSOM, kommunens krisgrupp, och en mängd andra frivilligorganisationer. I många av dessa fall hade insatserna varit svåra för kommunerna att genomföra utan FRG:s omfattande insatser, som ofta pågått dygnet runt.

Översvämning i Järfälla 2015
I september 2015 drabbades Järfälla av kraftiga översvämningar. Vissa byggnader vattenskadades och flera vägkorsningar stod helt under vatten. Ett dussintal FRG-are från FRG Järfälla kallades akut in för att bemanna avspärrningar, informera allmänheten och dirigera trafik. FRG Järfällas insats pågick över kväll, natt och morgon och var mycket uppskattad av kommunal personal som avlöstes och kunde återkomma nästa morgon för att ta itu med vidare åtgärder.

Storinsats för FRG vid Västmanlandsbranden 2014
Västmanlandsbranden 2014 var en svår påfrestning och Sveriges största skogsbrand i modern tid. Brandmän och insatspersonal kallades in från hela landet, och även närmare 200 personer från FRG kallades in för att bistå räddningstjänst, polis och andra insatsorganisationer. FRG bemannade bland annat stabsplatsen i Ramnäs och bistod med stöd till ledningsstaben och ledningspersonal; dessutom ordnade man mat åt ca 500 personer per dag. Från FRG Norr kallades FRG Järfälla, FRG Sigtuna och FRG Vallentuna ut akut och bistod under närmare en vecka med FRG-personal för en mängd olika uppgifter vid stabsplatsen i Ramnäs.

FRG-personal från Järfälla inne i insatsområdet vid Västmanlandsbranden
Patrik Vuorio och Daniel Andersson kom att ingå i den mindre grupp FRG-are som arbetade med dokumentation och kartläggning med ett nytt GIS-system i samband med Västmanlandsbranden. Arbetet innebar uppgifter kring själva brandområdet och genomfördes i bandvagn och olika brandfordon. I regel hade varje FRG-are en brandbil med besättning som assisterade med transport samtidigt som brandstyrkan hade beredskap för ev. ytterligare bränder. FRG-personal kom här att uppleva direkta brandsläckningsinsatser.

Flertalet andra insatser
Bland annat FRG Vallentuna och FRG Sigtuna har haft en mängd andra skarpa insatser, bland annat översvämning och brand i Vallentuna, samt eftersök efter försvunnen person i Sigtuna.

Läs om FRG Vallentunas skarpa insatser här!

FRG hjälper även kontinuerligt till med säkerhetsberedskap och olika uppgifter vid större publika event, och individuella FRG-are har vid många tillfällen plåstrat om eller gett första hjälpen till personer vid olyckor eller sjukdomsfall.

Sammantaget är FRG en viktig resurs för samhället i kriser! Du som är FRG-are, sträck på dig! Är du inte med i FRG redan? Gå med du också!